Varslerunionen

Styrets melding til den ekstraordinære generalforsamling 26.04.2007:

 

  

     a. Daglig leder Julija Lande har oppnådd at vår  hjemmeside: www.varslerunionen.no med nettavisen Varslerjournalen,   nå blir operativ – foreløpig  med et meget begrenset  antall presentasjoner,  informasjoner, artikler og linker.. Hjemmesiden vil bli videreutviklet med en åpen del og en lukket medlemsdel og linker til de andre varslerressurser og siden med en egen internasjonal utgave: The Whistleblower Journal.  Innledningsvis vil styreleder Edvard Vogt fungere som redaktør inntil en internett-faglig og journalistisk mer kompetent  redaktør kan overta.   Et av våre medlemmer, Pål Hivand, har allerede utviklet en meget informativ hjemmeside, www.advarsel.no, som vi håper å kunne samarbeide med til gjensidig utfylling. Stoffmengden om varsling er meget stor.

 

    b.  Vogts juridiske rådgivning og Landes praktiske og psykoterapentiske rådgivning av medlemmer  er blitt fortsatt og har tatt  meget tid.    Rådgivningen  og hjelpetiltakene  for medlemmene  kan bli utvidet når virksomheten etter hvert kan bli overtatt  av medlemmer av foreningens Råd og av andre kompetente og rimelige advokater og fagfolk kan bli etablert.

 

    c.  Styret forbereder søknader om samarbeid og  økonomiske bidrag fra stiftelser som Fritt Ord og fra offentlige etater som har særlig ansvar for rettssikkerheten og for ytringsfriheten.  Før søknader  tilpasset vedkommende organisasjons virkelighet kan bli utviklet og sendt, er det nødvendig at styret tar   innledende direkte kontakter med vedkommende.  Dette omfattende og viktige arbeid har vi på kort sikt måttet innstille inntil det kan bli valgt et nytt styremedlem i Sigurd Lydersens sted.  Lydersen har nemlig i løpet av få uker ødelagt det omdømme for seriøsitet, som det tidligere styre hadde opparbeidet og som er en selvsagt   forutsetning for vellykkede søknader om støtte. Styrets flertall har  derfor innkalt til denne ekstraordinære generalforsamling som i tillegg til å behandle viktige fremtidsrettede saker for Varslerunionen vil kunne avslutte Lydersens skadelige virksomhet  innenfor  Varslerunionen.  

 

d.          Styrets flertall, styreleder Vogt og styremedlem Grande, har allerede få dager etter årsmøtet 16. mars  erfart at styremedlem  Sigurd Lydersen ikke er i stand til å å gi et normalt og positivt bidrag til styrets  virksomhet.  Dette ble klart etter få dager da vi mottok en utmeldelse fra en av våre mest erfarne medlemmer, Pål Hivand som var en av de første som ble offer for Lydersens henvendelser som styremedlem.   Hans ord og handlinger har deretter  i løpet av de få uker som er gått tilføyet  foreningens omdømme stor skade – i tillegg til å legge  en stor arbeidsbyrde på styreleder og daglig leder Lande som brandslukkere. 

 

e.           Tross den selvfølge at et styremedlemskap ikke medfører rett til å representere organisasjonen utad uten i tilfeller hvor det foreligger et styrevedtak om dette,  begynte Lydersen allerede dagen etter valget en omfattende internett-virksomhet hvor han presenterte seg som styremedlem og kom med subjektive meninger og utspill  overfor en stor mengde av de organisasjoner og personer som vi skal samarbeide med, deriblant  Fritt Ord. Han tok intet hensyn til styreflertallets henstillinger. Uten styregodkjennelse opprettet han e-postadressen: Lydersen@varslerunionen.no.

f.            Han tillot seg å bombardere også tallrike andre samfunnsrepresentanter  -  fra Statsministeren til  fremtredende representanter for media, universiteter og andre organisasjoner -   med e-post sendinger med sine subjektive oppfatninger av Varslerunionen blandet opp med selvskryt og andre tåpeligheter. Hans sendinger har overalt etterlatt negative inntrykk av vår organisasjon. Han har lagt ut informasjoner om en rekke interne forhold i Varslerunionen ut på offentlige nettaviser, som Aftenposten og Sol.  Det dreier seg også om et konfidensielt dokument,  nemlig et utkast som han utarbeidet  som ledd i  styrets interne forberedelse av fremtidige søknader   om samarbeid og støtte fra stiftelser og offentlige organisasjoner.

Hans amatørmessige utkast var en samling momenter, noen av dem klart ubrukelige, i tildels  dårlig språk, og knapt nyttig i det team-arbeid som styreleder hadde bedt ham om til utforming av de målrettede brev til hver mulig bidragsyter som styret forberedte. . Hans manglende kontakt med organisasjonslivets virkelighet fremgår av at han trodde at  det som vi burde sende var et eneste standardbrev med bønn om samarbeid til alle vidt forskjellige adressater. Han   sendte selv ut  en   lang adresseliste  med dessverre  stort sett umulige adressater blant statsinstitusjoner og organisasjoner og kirkesamfunn.

Ikke nok med at han offentliggjorde brevet på et nasjonalt nettsted sammen med adresselisten, men han offentliggjorde det til og med med en falsk underskrift av styrelederen.

 

g.  Under all den brannslukning etter Lydersens virksomhet som nå tok Vogs og Landes tid, skjedde det helt uakseptable at Lydersen sendte ut til et stort antall personer inklusive Statsministeren og betydelige media-ledere et brev med sjofle og helt grunnløse anklager mot styremedlem Julija Lande for svindel og underslag av midler som Lydersen fullstendig ugrunnet påsto var gitt Varslerunionen av Fritt Ord.  Denne bevilgning var imidlertid gitt Lande personlig  for å finansiere   hennes omfattende arbeid for Varslersaken, det arbeid  som etter prosjektbeskrivelsen ble avsluttet med det Varslerseminar som Lande organiserte i Oslo 15. november 2006.  Bevilgningen var gitt før Varslerunionen, som altså ble en ikke planlagt frukt  av hennes arbeide, ble stiftet på Vogts initiativ i et stiftelsesmøte avholdt etter Landes seminar.  Hennes  regnskap er godkjent av Fritt Ord. Alle Varslerunionens utgifter etter dette er lagt ut av Lande selv fra hennes egne penger. De vil bli refundert og regnskapsført hos oss så snart Varslerunionen får de nødvendige midler.

 

h.   Straks han mottok dette injurierende brev, sendte  styreleder Vogt en innkalling nr. 1   til medlemmene til en ekstraordinær generalforsamling for å velge et nytt,  kvalifisert styremedlem i Lydersens sted. Styreflertallet uttrykte seg i innkallingen  skånselsfullt og kort om Lydersens jo også selvskadende handlinger, i det håp at han nå ville gi opp sin virksomhet og trekke seg frivillig.

 

i.    Lydersen tok ikke til fornuft, men fortsatte sin  destruktive  virksomhet med e-mailer til store mengder av kjendiser og media og med lange innlegg på Aftenpostens internettsider og i internett-aviser som SOL Debatt.   Da hans skadeverk fortsatte,  sendte styret ut en  innkalling nr. 2   som var tydeligere når det gjaldt Lydersens manglende virkelighetssans. Samtidig benyttet Styret i den andre innkalling anledningen til å benytte generalforsamlingen konstruktivt til også å ta opp   en utvikling av Varslerunionens vedtekter. 

Da Lydersen heller ikke  nå var i stand til å erkjenne virkeligheten, sender styreflertallet herved  ut denne   innkalling nr. 3   hvor vi inkluderer på dagsordenen en vedtakelse av de fullt utviklede  vedtekter, som styret lenge har forberedt, i det siste med assistanse av Ø. Kollstrøm,  som bl.a. inkluderer en eksklusjonsparagraf. Når denne er vedtatt innstiller styret på en  eksklusjon av Lydersen og på valg av et nytt styremedlem, slik at styret endelig kan få utføre det styrearbeid som det er valgt for.